Page 4 of 11

Re: ขาย 6sPlus/128G สีชมพู สภาพ99% แท้ยกกล่อง 13,400฿

PostPosted: 09 Jun 2017, 10:36
by xogame
>:( >:( :-[ :-* :-*

Re: ขาย 6sPlus/128G สีชมพู สภาพ99% แท้ยกกล่อง 13,400฿

PostPosted: 09 Jun 2017, 12:14
by xogame
>:( :-* ??? ??? :-[ :-[

Re: ขาย 6sPlus/128G สีชมพู สภาพ99% แท้ยกกล่อง 13,400฿

PostPosted: 09 Jun 2017, 17:09
by xogame
:-* :- :-* :-* :-* >:(

Re: ขาย 6sPlus/128G สีชมพู สภาพ99% แท้ยกกล่อง 13,400฿

PostPosted: 09 Jun 2017, 20:16
by xogame
>:( :-* >:( >:( :-* ???

Re: ขาย 6sPlus/128G สีชมพู สภาพ99% แท้ยกกล่อง 13,400฿

PostPosted: 10 Jun 2017, 08:22
by xogame
:-* :-* :-* :-* :-*

Re: ขาย 6sPlus/128G สีชมพู สภาพ99% แท้ยกกล่อง 13,400฿

PostPosted: 10 Jun 2017, 10:05
by xogame
??? ??? :-[ ??? ???

Re: ขาย 6sPlus/128G สีชมพู สภาพ99% แท้ยกกล่อง 13,400฿

PostPosted: 10 Jun 2017, 16:34
by xogame
??? ??? :-[ ??? ??? ;)

Re: ขาย 6sPlus/128G สีชมพู สภาพ99% แท้ยกกล่อง 13,400฿

PostPosted: 10 Jun 2017, 21:09
by xogame
:) e :) :) :) :)

Re: ขาย 6sPlus/128G สีชมพู สภาพ99% แท้ยกกล่อง 13,400฿

PostPosted: 10 Jun 2017, 22:21
by Angle_underworld
xogame wrote::) e :) :) :) :)

ตกลงจะขายหรือเปล่าค่ะพอคุยตกลงราคาและนัดก็เงียบไป
ใช้หลายไลน์แอดไปตอนถามบอกว่ายังไม่ขาย พอนัดรับจิงๆเงียบ

Re: ขาย 6sPlus/128G สีชมพู สภาพ99% แท้ยกกล่อง 13,400฿

PostPosted: 11 Jun 2017, 11:45
by xogame
>:( :-* :-[ ??? :-